Dodatkowe dni wolne dla Zespołu Placówek Oswiatowych w Koninie

Uchwała nr 18/2017
Rady Pedagogicznej ZPO w Koninie z dnia 12.10.2017
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla ZPO w Koninie w roku szkolnym 2017/2018

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) rada pedagogiczna uchwala co następuje:
§1 Ustala się, iż dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla ZPO w Koninie będą 30, 31 październik 2017 (poniedziałek, wtorek), 18, 19, 20 kwietnia 2018 (wtorek, środa, czwartek), 30 kwietnia 2018 (poniedziałek), 2 maj 2018 (środa) i 4 maj 2018(piątek).
§2 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Zespołu.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podpis przewodniczącego Rady Pedagogicznej